Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2020 м. Дружківка №8/3-1
 
Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік
Заслухавши інформацію начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. про бюджет Дружківської міської територіальної  громади на 2021 рік, відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  №2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятий Верховною Радою України15 грудня 2020 року, п.9 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2010 р. № 1204, пп.2 п.2  Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6, наказу Міністерства фінансів  України від 03.08.2018 №668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору», враховуючи розпорядження голови Донецької державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік»,  керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада
ВИРІШИЛА:   

 

  • Визначити на 2021 рік:

-           доходи бюджету міської територіальної громади  у сумі   402 617 781 грн., у тому числі   доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади  – 396 139 930 грн. та доходи  спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  - 6 477 851 грн., у тому числі бюджет розвитку  235 000 грн. (додаток 1);

-           видатки бюджету міської територіальної громади  у сумі 402 617 781 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади  – 387 985 041 грн. та видатки  спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  -  14 632 740  грн., у тому числі бюджет розвитку 8 288 747 грн.;

-           профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади  у сумі 8 154 889 (додаток 2);

-           дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади  у сумі  8 154 889 грн. (додаток 2);

-           оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади  у розмірі 40 000 грн., що становить  0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.         Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади  на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3).

3.         Затвердити на 2021 рік  розподіл міжбюджетних трансфертів між бюджетом Дружківської міської територіальної громади  та іншими бюджетами на 2021 рік (додаток 4).

4.         Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів  на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році (додаток 5).

5.         Затвердити розподіл витрат  бюджету Дружківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році (додаток 6).

6.         Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021 рік до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64,  визначені статтями 97, 101,  1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України.

7.         Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  міської територіальної громади на 2021 рік:

7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

7.2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів, джерелом формування  яких були надходження до спеціального фонду, визначені пунктом 7.1. цього рішення, крім власних надходжень бюджетних установ і закладів, що утримуються за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади.

8.         Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

-           оплату праці працівників бюджетних установ;

-           нарахування на заробітну плату;

-           придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

-           забезпечення продуктами харчування;

-           оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-           поточні трансферти населенню;

-           поточні трансферти місцевим бюджетам.

9.         Міському фінансовому управлінню  Дружківської міської ради (Трушина):

9.1.      Надати право:

-           у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках для ефективного використання фінансових ресурсів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

-           отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України;

9.2.      забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет Українина 2021рік» відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

9.3.      Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

10.       Надати дозвіл відділу освіту Дружківської міської ради (Лазебник) на обслуговування бюджетних коштів у частині власних надходжень установами банків державного сектору у порядку , визначеному Кабінетом міністрів України, відповідно до частини другої статі 78 Бюджетного кодексу України.

11.       Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади:

11.1.    забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

11.2.    затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань відповідно

до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

11.3.    затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням  відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

11.4.    здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

11.5.    забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-           публічне представлення та публікацію  інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

-           оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

11.6.    брати  бюджетні   зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету  тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання бюджетних зобов'язань  минулих років, узятих на облік в  органах  Державного казначейства України;

12.       Надати право виконавчому комітету Дружківської міської ради за узгодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету та  фінансів у міжсесійний період приймати рішення:

12.1.    про перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів:

 -  за функціональною та економічною ознаками;

 - збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджетів);

12.2.    про урахування  у складі бюджету міської територіальної громади, а також визначенні порядку, напрямку подальшого використання коштів трансфертів  з державного та обласного бюджетів, виділених  додатково територіальній громаді на підставі законодавчих і нормативних актів з наступним внесенням змін до рішення про бюджет міської територіальної громади.

13.       З метою забезпечення стабільності фінансування видатків  бюджету міської територіальної громади надати право міському голові від імені відповідної громади укладати договори  з іншими міськими територіальними громадами на наступний бюджетний рік для передачі коштів між відповідними бюджетами на здійснення окремих видатків відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України.

14.       Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету Дружківської територіальноїгромади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ,закладів відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України (додаток 7).

15.       Додатки до цього рішення є його невід'ємною  частиною.

16.       Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року і діє по 31 грудня 2021 року.

17.       Координацію роботи  щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  згідно з розподілом обов’язків та начальника  міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушину І.В..

18.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійні комісії міської ради відповідно до покладених повноважень.

 

 

Міський голова                                                                               В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

ДОДАТОК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА