Документ № 7/20-9 від 25.01.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

31.01.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2017 м. Дружківка №7/20-9
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м.Дружківка»

Відповідно допунктів 29,30 розділу IЗакону України від 20.12.2016 № 1791-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,п.122 розділу IЗакону України від 21.12.2016 № 1797-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»,керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м.Дружківка», а саме: до Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м.Дружківка (додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань  планування  бюджету та фінансів  (Підопригора).            

Міський голова                                                                                        В.С.Гнатенко


          Додаток

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  рішення міської ради

                                                                                                                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­25.01.2017 № 7/20-9

Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати

єдиного податку на території м.Дружківка

1.У  розділі 1:

1).підпункт 1.4.1 пункту 1.4 доповнити словами "а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період";

2) у підпункті 1.5.8 пункту 1.5 слова "суб’єкти господарювання" замінити словами "платники податків";

3) підпункт 1.5-1.2 пункту 1.5-1 доповнити словами "а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  такого суб’єкта господарювання)".

2. У розділі 2 пункт 2.12  виключити.

3. У розділі 2-1:

1) в абзацах першому та другому пункту 2-1.2 слова та цифри "розділом XII Податкового Кодексу" замінити словами "Податковим Кодексом";

2) пункт 2-1.3 виключити.

4. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьомуположенні- прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня податкового (звітного) року (далі у цьомуположенні
- мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)»;

2) у підпункті 1 пункту 3.2 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму";

3) у пункті 3.8:

-  у підпункті 4:

•   в абзаці першому цифру "2" замінити цифрою "3";

• в абзаці третьому цифру і слово "4 відсотки" замінити цифрою і словом "5 відсотків";

- у підпункті 5 цифру "4" замінити цифрою "3".

4) у пункті 3.9:

- підпункт 3.9.1 викласти в такій редакції:

«3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95»;

           - у підпунктах 3.9.2 та 3.9.3 цифри "0,49" замінити  цифрами "0,57";

           - у підпункті 3.9.4 цифри "0,16" замінити цифрами "0,19";

           - у підпункті 3.9.6:

• абзац перший викласти в такій редакції:

«3.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33";

• абзац другий виключити.

5. У пункті 4.6  розділу 4 слова "подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності" замінити словами "відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення".

6. У пункті 5.8 розділу 5 слова "до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або" виключити.

7. У розділі 6:

1) у підпункті 6.1.2 пункту 6.1 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову", а після слів "Книги обліку доходів" доповнити словами "та витрат";

2) абзац перший підпункту 6.5.1 пункту 6.5 доповнити словами "або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";

3) пункт 6.10 викласти у такій редакції:

«6.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

першої групи;

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстраціїсуб’єктагосподарювання як платника єдиного податку».

8. Розділ 7 доповнити пунктом 7.4 такого змісту:

«7.4. Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового Кодексу».

9. У розділі 8:

1) у пункті 8.1:

у підпункті 4 підпункту 8.1.1 слова "реєстраційної картки" замінити словами "заяви про державну реєстрацію", а слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у підпункті 8.8.3 пункту 8.8:

в абзаці першому слова "готової продукції" замінити словами "готової продукції)";

в абзаці шостому слова "підакцизних товарів за винятком" замінити словами "підакцизних товарів, за винятком", а слова "готової продукції" - словами "готової продукції)".

3). - підприємців та громадських формувань про".

        Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м.Дружківка підготовлені міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради.

   Начальник міського

   фінансового управління                                                                  І.В.Трушина

   Секретар міської ради                                                                      І.О. Бучук