Документ № 7/79-15 від 21.10.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.10.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

21.10.2020 м. Дружківка №7/79-15
 
Про затвердження Положення про Раду підприємців при Дружківській міській раді

Розглянувши службовий лист начальника відділу економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради Коротун  М.С. від 01.10.2020 № 0/121/236/20, з метою сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємств та органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участі у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в місті Дружківка, керуючись ст. 25 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Затвердити Положення про Раду підприємців при Дружківській міській раді (додається).
 2. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти та постійну комісію міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (Руденко).

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     ІВ.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21.10.2020 № 7/79-15

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду підприємців при Дружківській міській раді

 

 1. 1. Рада підприємців при Дружківській міській раді (далі - Рада підприємців) є діючим консультативно-дорадчим органом Дружківської міської ради.
2. Рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» та від 21.12.2000 № 2157-III «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», рішеннями Дружківської міської ради, її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

Положення про Раду підприємців затверджується міською радою.

 1. Основними завданнями Ради підприємців є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємств та органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в місті Дружківка;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проєктів міських програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4) створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності у місті;

5) підготовка та подання Дружківській міській раді пропозицій щодо:

-  формування та реалізації у місті державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

- розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;

- розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження благодійницьких традицій та етичних принципів підприємництва.

 1. Рада підприємців має право:

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємств, структурних підрозділів Дружківської міської ради, наукових та експертних організацій (за згодою), а також окремих фахівців (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Дружківської міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) отримувати від структурних підрозділів Дружківської міської ради інформаційну (при її наявності) та консультативну підтримку;

            4) подавати структурним підрозділам Дружківської міської ради пропозиції з питань, що належать до їх компетенції;

5) отримувати інформацію про результати розгляду пропозицій та рекомендацій, наданих міській раді;

6) залучати представників структурних підрозділів Дружківської міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для виконання покладених на неї завдань та/ або для участі у засіданні;

 

7) надавати інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, та отриману в результаті її виконання, для розміщення на веб-сайті Дружківської міської ради;

8) взаємодіяти з постійними комісіями міської ради (надалі – постійні депутатські комісії) та структурними підрозділами Дружківської міської ради;

9) рекомендувати свого представника для включення до складу Регіональної ради підприємців в Донецькій області, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України;

10) взаємодіяти з Регіональною радою підприємців Донецької області, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України;

11) брати участь у розробці проєктів міських програм підтримки підприємництва та у проведенні аналізу їх виконання;

12) за запрошенням керівництва Регіональної ради підприємців та її структурних підрозділів напрявляти представників Ради підприємців для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться Регіональною радою підприємців.

 1. Склад Ради підприємців формується із числа представників суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців міста Дружківки.

Персональний склад Ради підприємців затверджується розпорядженням міського голови.

Заяви від представників суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців міста Дружківки подаються в довільній формі на ім’я міського голови.

Зміни щодо персонального складу Ради підприємців здійснюються наступним шляхом: зарахування – розпорядженням міського голови згідно з поданими заявами або за зверненням керівника підприємства до міського голови щодо включення до складу свого представника; виключення - згідно з поданими заявами, зверненням керівника, поданням Ради підприємців до міського голови за її рішенням з об’єктивних причин.

 1. Рада підприємців на своєму засіданні обирає голову, заступника голови, секретаря простою більшістю голосів присутніх членів ради.

Голова Ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю. 

 1. Голова Ради підприємців:

- виносить на засідання Ради підприємців питання щодо ініціювання на сесію міської ради виведення зі складу Ради підприємців тих членів, які без поважних причин були відсутні на засіданнях Ради підприємців три рази і більше поспіль;

-  організовує діяльність Ради підприємців;

-  керує роботою Ради підприємців;

-  скликає та проводить засідання Ради підприємців;

-  підписує документи від імені Ради підприємців;

- звітує про роботу Ради підприємців;

- представляє Раду підприємців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області, тощо.

 1. Секретар Ради підприємців:

- організовує підготовку та проведення засідань, інформує членів Ради підприємців про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання;

- веде та складає протоколи засідань;

- взаємодіє з відповідальною особою міської ради;

- готує та подає інформацію для розміщення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради;

- направляє пропозиції та рекомендації  Ради підприємців, що потребують розгляду на регіональному чи державному рівнях до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Регіональної ради підприємців в Донецькій області, Громадської ради при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради при Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільна адміністрації, громадських рад при центральних органах виконавчої влади, відповідних органів, установ, організацій тощо;

- інформує про стан розгляду питань, пропозицій та рекомендацій надісланих до дорадчо-консультативних органів та інших органів вищого рівня.

 1. Рада підприємців уповноважує свого члена, у разі якщо він є також членом Ради підприємців вищого рівня, представляти її інтереси в цій Раді підприємців.
 2. У разі неможливості бути присутнім на засіданнях Ради підприємців або її робочої групи, член Ради підприємців може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
 3. Члени Ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 4. Члени Ради підприємців зобов’язані:

- додержуватися Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Дружківської міської ради підприємців;

- брати участь у роботі Ради підприємців та її робочих груп;

- входити до складу робочих груп, утворених Радою підприємців;

- всебічно сприяти виконанню рішень та виконувати доручення Ради підприємців.

 1. Формою роботи Ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.
 2. Чергові та позачергові засідання Ради підприємців скликаються головою Ради підприємців, а в разі його відсутності - заступником голови Ради підприємців. Голова Ради підприємців узгоджує з відповідальною особою міської ради, час і місце проведення засідання Ради підприємців, формує проєкт порядку денного на підставі пропозицій членів Ради підприємців.
 3. На своїх засіданнях Рада підприємців ухвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради підприємців.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписує головуючий та секретар і надсилаються постійної комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва для розгляду.

 1. Рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність, оприлюднює повідомлення про проведення засідання через офіційний веб-сайт Дружківської міської ради.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 В.Б.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

Положення про Раду підприємців при Дружківській міській раді підготовлено відділом економіки, інвестиційно-інноваційного розвитку та енергоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

 

Начальник відділу економіки, інвестиційно-

інноваційного розвитку та енергоменеджменту

виконавчого комітету Дружківської міської ради                                   М.С.КОРОТУН