Документ № РМГ/10.01/238/21 від 01.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.10.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01.10.2021 м. Дружківка №РМГ/10.01/238/21
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.06.2016 № 123 «Про створення тендерного комітету Виконавчого комітету Дружківської міської ради»

        Розглянувши службовий лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голови тендерного комітету Виконавчого комітету Дружківської міської ради Олега Полякова від 22.09.2021  № ЗГ-0.12/295/3-21, у зв’язку з кадровими змінами та з метою приведення Положення про тендерний комітет Виконавчого комітету Дружківської міської ради до норм діючого законодавства, відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.12.2020  № 2546  «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет», керуючись ст. 42 Закону України  від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

 

 1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.06.2016  № 123 «Про створення тендерного комітету Виконавчого комітету Дружківської міської ради», а саме:
  • У додатку 1 «Склад тендерного комітету Виконавчого комітету Дружківської міської ради» вивести зі складу тендерного комітету Олену Олександрівну Радченко – головного спеціаліста сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради, члена тендерного комітету.
  • Додаток 2     «Положення    про    тендерний    комітет    Виконавчого    комітету

       Дружківської міської ради» викласти в новій редакції (додаток).

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова.

 

 

 

 

  Міський голова                                                                       Володимир ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 01.10.2021  № РМГ/10.01/238/21

 

 

 

Положення

про тендерний комітет Виконавчого комітету

Дружківської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

        1.1. Це Положення розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 11 частини першої статті 9 та абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  25.12.2015  № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету.

       1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові особи виконавчого комітету Дружківської міської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

       1.3. Замовником тендерних закупівель є виконавчий комітет Дружківської міської ради.

       1.4.Метою створення комітету є організація та проведення тендерних процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості у виконавчому комітеті Дружківської міської ради.

       1.5. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель, цим Положенням, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

 

 1. Засади діяльності комітету

 

       2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються розпорядженням міського голови. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

      2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної в місті, районної, обласної ради.

      Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

     2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається міським головою та може мати право на підписання договорів про закупівлю в разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

     2.4. Головою тендерного комітету Виконавчого комітету Дружківської міської ради призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків.

     2.5. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря із числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

     2.6. У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, голова визначає серед них виконувача обов’язків голови комітету на період своєї відсутності).

     2.7. У разі відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

 

 

                                                                                                                      Продовження додатка

 

     Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань уносяться до протоколу засідання комітету.

     2.8. Формою роботи комітету є засідання, яке є правоможним у разі присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться в разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

     2.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання.

Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні.

У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

    2.10. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У ході роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі та проведення процедур закупівель;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
 • забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
 • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації в разі отримання відповідних запитів;
 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

     2.11. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

     2.12. Члени комітету мають право:

-  брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

-  аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

-   виносити питання на розгляд комітету;

-   приймати рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених під час унесення інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

-   уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

-  ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

-   здійснювати інші дії, передбачені Законом.

    2.13. Члени комітету зобов’язані:

-   брати участь у всіх його засіданнях особисто;

-  організовувати та проводити процедури закупівель;

-  забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі;

- дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

-    здійснювати інші дії, передбачені Законом.

      2.14. Голова комітету:

-    організовує роботу комітету;

-    приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

-    визначає дату і місце проведення засідань комітету;

-    пропонує порядок денний засідань комітету;

-    веде засідання комітету;

-    уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

-    здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

      2.15. Секретар комітету забезпечує:

-   ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

-  оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

-   за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

-   зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

-    дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

-   розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизовані електронні майданчики;

-   виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

      2.16. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

      2.17. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, голова, заступник голови, секретар та члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

      2.18. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             Інна КУРИЛО

 

 

Положення про тендерний комітет виконавчого комітету Дружківської міської ради підготовлено відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку                                             Марина КОРОТУН