Документ № 255 від 17.11.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.11.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17.11.2017 м. Дружківка №255
 
Про створення та затвердження Положення про Молодіжну раду при міському голові

          З метою створення постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Дружківському міському голові для проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної державної політики та вирішення питань життєдіяльності міста, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Молодіжну раду при міському голові (надалі – Молодіжна рада).

2.Затвердити Положення про Молодіжну раду (додаток 1).

3. Відділу з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар), відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради  (Мамцева):

3.1. Сприяти організації роботи Молодіжної ради та взаємодії з виконавчими органами Дружківської міської ради, обласними та міськими громадськими організаціями, громадськістю у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста.

3.2.Забезпечити залучення членів Молодіжної ради до організації та проведення загальноміських заходів державного, обласного та місцевого значення.

4. Відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева):

4.1. Висвітлювати діяльність Молодіжної ради на офіційному сайті Дружківської міської ради та у засобах масової інформації.

4.2. Надавати інформаційну підтримку та сприяти в організації прес-конференцій, «круглих столів», інтерв’ю, публікацій для висвітлення діяльності Молодіжної ради.

5. Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  розпорядження  покласти  на  заступника  міського  голови  з  питань діяльності  виконавчих органів  ради   Слесаренко Н.Є

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                 В.С.  Гнатенко

                                                                                                  

                                                                                                     Додаток

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     розпорядження міського голови

                                                                                                17.11.2017 № 255

ПОЛОЖЕННЯ 
про Молодіжну раду при  міському голові

1. Загальні положення 

1.1. Молодіжна рада при міському голові (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді міста Дружківки, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Дружківки.

1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством України, рішеннями Дружківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням  та іншими актами локального врегулювання місцевої громади міста Дружківки.

 1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 - залучення молоді до участі у громадському житті міста Дружківки шляхом розробки та реалізації молодіжних програм; 

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста Дружківки

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі; 

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді. 

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний сайт Дружківської міської ради в розділі«Молодіжна рада» та через  засоби масової інформації. 

1.5. Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. 

1.6. Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів. 

1.7. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Дружківському міському голові. 

1.8. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи. 

1.9. Координацію діяльності Молодіжної ради здійснююють відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради та відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.

2. Склад Молодіжної ради приміському голові 

2.1. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член територіальної громади м.Дружківка віком від 14 до 35 років, член зареєстрованої у м. Дружківка молодіжної громадської організації (чи громадської організації, що працює з молоддю); посадова особа органів місцевого самоврядування, представник навчального закладу або підприємства (закладу чи установи)  та постійно проживає на території міста Дружківки.

2.2. Склад Молодіжної ради формується з представників: 

-від загальноосвітніх закладів міста та  професійно-технічних технікумів та училищ; 

- від громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, що працюють з молоддю, діяльність яких поширюється на територію міста Дружківки

- від підприємств (установ, закладів) міста;

- посадових осіб місцевого самоврядування  (без врахування віку).  

2.3. Кількісний склад Молодіжної ради формується кожні два роки та затверджується розпорядженням міського голови. 

3. Порядок формування складу Молодіжної ради приміському голові

3.1. Для проведення процедури формування складу Молодіжної ради при Дружківському міському голові створюється Наглядова рада. 

3.2. Склад Наглядової ради формується з представників посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів  Дружківської міської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

3.3. Наглядова рада є постійно діючим органом. 

3.4. Наглядова рада працює у відповідності до цього Положення. 

3.5. Наглядова рада проводить зарахування до Молодіжної ради за квотою:

-  від професійно-технічних  технікумів та училищ – по 1 представнику, який делегований до складу Молодіжної ради органом учнівського самоврядування навчального закладу. Представник повинен надати до Наглядової ради: копію студентського квитка; подання від навчального закладу, підписане керівником навчального закладу та погоджене органом студентського самоврядування; 

- від  навчальних закладів 4 особи (від загальноосвітнього, позашкільного, дошкільного закладів, навчально-виховного комплексу), директори яких надають до Наглядової ради подання   на кожного претиндента;

- від закладів охорони здоров’я, комунальних підприємств, соціальних служб, підприємств – по 1 представнику,директори яких надають до Наглядової ради подання   на кожного претиндента;

- від громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, що працюють з молоддю, діяльність яких поширюється на територію міста Дружківка – по 1 представнику. Представник повинен надати до Наглядової ради: подання від голови організації, копію паспорта громадянина України та документи, які підтверджують офіційність даної організації, копію звіту про роботу даної організації за попередній календарний рік із зазначенням всіх заходів та проектів, реалізованих організацією, кількістю учасників, партнерських зв’язки тощо; 

- посадова особа місцевого самоврядування;

3.6. Наглядова рада з метою затвердження персонального складу членів Молодіжної ради  надає  міському голові подання щодо кандидатів до складу Молодіжної ради.

4. Структура Молодіжної ради 

4.1. Голова Молодіжної ради: 

4.1.1.Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради. 

4.1.2.Обирається більшістю голосів складу Молодіжної ради.

4.1.3. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради без попереднього обговорення у відповідних комісіях. 

4.1.4. Контролює виконання рішень засідання Молодіжної ради. 

4.1.5. Головує на засіданнях Молодіжної ради. 

4.1.6. Інформує міського голову про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання. 

4.1.7. Повноваження голови Молодіжної ради можуть бути припинені за рішенням Молодіжної ради у разі припинення його членства у раді, невиконання рішень засідання Молодіжної ради.

4.2. Заступник голови Молодіжної ради:

4.2.1. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради. 

4.2.2. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради .

4.2.3. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради. 

4.2.4. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності або хвороби голови Молодіжної ради. 

4.3. Секретар Молодіжної ради: 

4.3.1. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради. 

4.3.2. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради. 

4.3.3. Забезпечує своєчасне інформування про рішення Молодіжної ради.

4.3.4. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради. 

4.3.5. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради. 

4.3.7. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік. 

4.3.8. Веде протоколи засідань Молодіжної ради. 

4.3.9. Веде журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції та організовує ведення документообігу Молодіжної ради. 

4.3.10. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради. 

4.4. Комісії Молодіжної ради: 

4.4.1. Є органами Молодіжної ради, що формуються з числа членів Молодіжної ради. 

4.4.2. Складаються з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії. 

4.4.3. Перелік комісій, їх завдань, функціональна спрямованість і порядок організації роботи комісій Молодіжної ради визначаються Регламентом Молодіжної ради та Положенням про комісії, які затверджуються на засіданні Молодіжної ради. 

4.4.4. Регламент Молодіжної ради з переліком діючих комісій затверджується на першомузасіданні Молодіжної ради при міському голові. Голови комісій обираються на першому засіданні Молодіжної ради. 

4.4.5. Комісії з питань, які належать до їх структури, мають право звертатися до керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень та надавати пропозиції стосовно співпраці. 

4.4.6. Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду Молодіжної ради. 

4.4.7. Комісії є підзвітними Молодіжній раді та відповідальними перед нею. 

4.4.8. Для виконання визначених на засіданнях Молодіжної ради питань Молодіжна рада може створювати робочі групи. 

5. Повноваження членів Молодіжної ради 

5.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

5.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках: 

- власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження; 

-систематична відсутність (два і більше разів) члена Молодіжної ради на засіданнях без поважних причин;

- на підставі рішення засідання Молодіжної ради у разі невиконання членом покладених на нього обов'язків;

- відкликання члена Молодіжної ради навчальним закладом або громадською організацією, які делегували його кандидатуру до складу Молодіжної ради; 

-скасування державної реєстрації громадської організації, представника якого обрано до складу Молодіжної ради;

- втрата членом Молодіжної ради українського громадянства.

5.3. Систематичним невиконанням обов’язків члена Молодіжної ради є: 

- відсутність без поважних причин на засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є; 

- невиконання рішень засідання Молодіжної ради або комісії Молодіжної ради, членом якої він є.

 5.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради при міському голові на розгляд засідання Молодіжної ради тільки після розгляду цього питання на засіданні відповідної комісії Молодіжної ради за умови голосування за припинення повноважень не менше 2/3 присутніх від складу комісії Молодіжної ради. 

5.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник, який направляється від навчального закладу (організації), згідно з рішенням Наглядової ради, на якому приймається кандидатура. 

6. Права та обов’язки члена Молодіжної ради

6.1. Член Молодіжної ради, реалізуючи свої повноваження на засіданнях ради і беручи участь у роботі комісії, здійснює представництво інтересів навчального закладу чи молодіжної громадської організації, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради. 

6.2. Член Молодіжної ради має право: 

- ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради; 

- ухвального голосу на засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є; 

- представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї територіальної громади м. Дружківки

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради і засідання комісії згідно з Регламентом; 

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради і засідання комісії; 

- оголошувати на засіданнях Молодіжної ради і засіданнях комісії тексти звернень, заяв, пропозицій; 

- брати участь у роботі комісії Молодіжної ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом даної комісії.

6.3. Член Молодіжної ради зобов’язаний: 

- брати участь в засіданнях  Молодіжної ради;

- брати участь у роботі комісії Молодіжної ради, членом якої він є;

- виконувати рішення засідання Молодіжної ради та комісії Молодіжної ради,членом якої він є; 

- дотримуватись Регламенту Молодіжної ради; 

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих; 

- надавати щорічний звіт про свою роботу. 

7. Організація роботи Молодіжної ради 

7.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання

7.2. Засідання можуть бути черговими та позачерговими: 

- чергові засідання проводяться не рідше одного разу на квартал, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради; 

- позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради або комісій. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачерговезасідання

7.3. Перше засідання Молодіжної ради проводиться не пізніше, ніж за 14 днів після затвердження її складу, на якому відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів): 

- голови Молодіжної ради; 

- заступника голови Молодіжної ради; 

- секретаря Молодіжної ради; 

- голів комісій. 

7.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради. Проведення засідань Молодіжної ради правомочне за наявності 2/3 членів від її повного складу. 

7.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за  5 днів до засідання.

7.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Молодіжної ради, що зареєструвалися на засіданні.

7.7.Рішення засідання Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради. 

7.8. Рішення Молодіжної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Дружківської міської ради в розділі«Молодіжна рада»

8. Прикінцеві положення 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні Наглядової ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради, якщо за них проголосувало не менше, ніж 2/3 присутніх на засіданні.

8.2. Ліквідація та реорганізація Молодіжної ради здійснюються відповідно до розпорядження міського голови за поданням Наглядової ради. 

Керуючий справами виконкому                                                                   І.В.Курило

     Положення про Молодіжну раду при міському голові підготовлено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питань                                                                     І.В.Мамцева


                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     розпорядження міського голови

                                                                                                ____________________№_____

Склад Молодіжної ради при міському голові

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         І.В.Курило

 Склад Молодіжної ради при Дружківському міському голові підготовлено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питань                                                                     І.В.Мамцева