Документ № 7/36-22 від 07.12.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

13.12.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

07.12.2017 м. Дружківка №7/36-22
 
Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді

З метою реалізації повноважень зі здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у м. Дружківка, відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо вдосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», враховуючи зміни структури виконавчих органів міської ради та з метою впорядкування роботи з підготовки та прийняття регуляторних актів, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок підготовки та прийняття  регуляторних актів у Дружківській міській раді (додається).
 2. Покласти повноваження щодо здійснення державної регуляторної політики у Дружківській міській раді на постійну комісію міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва (Руденко).
 3. Надати міському голові повноваження із затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дружківської міської ради та її виконавчого комітету та внесення змін до планів.
 4. Визначити міську газету «Дружковский рабочий» друкованим засобом масової інформації для оприлюднення документів, підготовлених в процесі здійснення регуляторної діяльності.
 5. Виконавчому комітету Дружківської міської ради визначити посадову особу, на яку покласти реалізацію повноважень у здійсненні державної регуляторної політики.
 6. Посадова особа, на яку покладено реалізацію повноважень у здійсненні державної регуляторної політики:

6.1    здійснює організаційне забезпечення реалізації цих повноважень;

6.2   забезпечує узагальнення інформації структурних підрозділів міської ради з питань регуляторної діяльності;

6.3    спільно з відділом з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради забезпечує оприлюднення здійснення державної регуляторної політики в офіційних засобах інформації шляхом:

-     розміщення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності регуляторних актів;

-    опублікування у визначеному п. 4 цього рішення друкованому засобі масової інформації прийнятих регуляторних актів, щорічних звітів міського голови про здійснення державної регуляторної політики у м. Дружківка;

-     надає розробникам регуляторних актів інформаційно-консультативну допомогу.

 1. Розробники регуляторних актів:

7.1забезпечують підготовку та прийняття регуляторних актів Дружківською міською радою, виконавчим комітетом Дружківської міської ради та міським головою м. Дружківка в межах їх повноважень відповідно до затвердженого даним рішенням Порядку;

7.2 забезпечують оприлюднення  у визначеному п. 4 цього рішення друкованому засобі масової інформації повідомлень про розміщення проектів регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу.

 1. Визнати такими, що втратили чинність рішення Дружківської міської ради від № 4/17-3 «О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом», від 26.11.2008 № 5/28-28 «Про передачу повноважень з затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».
 2. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення в газеті «Дружковский рабочий».
 3. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіна Р.О.,              Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків.
 4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти та постійну комісію міської ради з питань економічної, інвестиційної політики тапідприємництва (Руденко).

 

Міський голова                                                                     В.С. Гнатенко


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_____________ №  _________

Порядок

підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядок регламентує діяльність регуляторного органу територіальної громади    м. Дружківка - Дружківської  міської ради, її виконавчих органів (виконавчого комітету Дружківської міської ради тощо) та її посадових осіб, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти (міський голова м. Дружківка – керівник регуляторного органу), зі здійснення державної регуляторної політики у        м. Дружківка на всіх її етапах (планування, підготовки, прийняття, відстеження результативності, перегляду регуляторних актів, тощо).

1.3. Визначення термінів.

В цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- регуляторний   акт  (далі – РА)  - прийнятий регуляторним органом нормативно-правовий акт (рішення Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, розпорядження міського голови), який або окремі положення якого спрямовані  на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних  відносин  між  регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

- регуляторна діяльність  -  діяльність,  спрямована  на підготовку, прийняття, відстеження  результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами,  їх об'єднаннями, територіальними громадами  в  межах,  у  порядку  та  у  спосіб,  що   встановлені Конституцією  та законами України;

- регуляторний орган –орган місцевого самоврядування (Дружківська міська рада та її виконавчі органи,  посадова особа, якщо відповідно до законодавства  ця особа має повноваження  одноособово приймати регуляторні акти);

- розробник проекту регуляторного акта - регуляторний орган або інший орган,  установа,  організація,  особа  чи  група  осіб,  що уповноважені  розроблювати  або  організовувати, спрямовувати  та координувати діяльність з розроблення проекту РА;

- відповідальна постійна комісія – постійна комісія  міської ради, на яку даним рішенням), відповідно до ст. 31 Закону, покладено повноваження щодо здійснення державної регуляторної політики в м. Дружківка (постійна комісія міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва);

- відповідальна особа – окрема посадова особа, на яку, відповідно до ст. 31 Закону, виконавчим комітетом Дружківської міської ради покладено повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради);

- відстеження результативності  регуляторного  акта  -  заходи, спрямовані  на  оцінку  стану  впровадження  регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

- перегляд регуляторного  акта   -   заходи,   спрямовані   на приведення  регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

- показники результативності регуляторного акта - показники, на підставі  яких  при   проведенні  відстеження  результативності регуляторного акта здійснюється оцінка  стану  впровадження  цього  регуляторного  акта  та  досягнення ним цілей,  задекларованих при
його прийнятті;

- аналіз регуляторного  впливу   -   документ,   який   містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття  регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт   на   ринкове  середовище,  забезпечення  прав  та  інтересів
суб'єктів   господарювання,   громадян   та   держави,   а   також обґрунтування  відповідності  проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

- звіт про відстеження результативності  регуляторного  акта  - документ,   який   містить   дані   про   результати   відстеження результативності регуляторного акта та про  методи,  за  допомогою яких було здійснено таке відстеження;

- уповноважений орган – орган, визначений Кабінетом Міністрів України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів  державної регуляторної політики у встановленому порядку.

 

1.4. У разі визнання проекту нормативно-правового актутаким, що має ознаки регуляторного, на ньому (у верхньому правому кутку) і у листі погодження до нього (перед назвою проекту) ставиться позначка «Проект регуляторного акта», лист погодження візується також відповідальною особою, і щодо нього розпочинається регуляторна процедура.

 2. Етапи здійснення регуляторної діяльності

              2.1. Регуляторна діяльність включає такі основні етапи:

-          планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

-          оприлюднення планів діяльності з підготовки регуляторних актів;

-          розроблення регуляторного акта і підготовка відповідного аналізу регуляторного впливу;

-          опублікування повідомлення про оприлюднення регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу;

-          оприлюднення проекту регуляторного акта і відповідного аналізу регуляторного впливу, з  метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

-          отримання експертного висновку відповідальної постійної комісії про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону щодо проекту регуляторного акта і аналізу його регуляторного впливу;

-          отриманняпропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта (рішення Дружківської міської ради) або відмови в підготовці пропозиційдо нього,від уповноваженого органу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо вдосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування». Отриманняпропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта здійснюється на підставі підготовлених відповідно до вимог, визначених Законом, та наданих до уповноваженого органу експертного висновку відповідальної комісії щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.При цьому уповноважений орган проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам ст.4 Закону та готує пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками; строк підготовки пропозицій не може бути більш як 20 робочих днів з дня одержання відповідних документів. Відмова в підготовці пропозицій з обґрунтуванням причин такої відмови та посиланням на відповідні нормативно-правові акти надається уповноваженим органом  у разі подання документів у неповному обсязі та/або їх оформлення з порушенням вимог, визначених Законом.При цьому уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня їх одержання повідомляє про відмову в підготовці пропозицій з обґрунтуванням причин такої відмови та посиланням на відповідні нормативно-правові акти;

-          прийняття регуляторного акта;

-          оприлюднення прийнятого регуляторного акта;

-          відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг);

-          оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта;

-          перегляд регуляторних актів;

-          звітування та оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності (заслуховування щорічного звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики у м. Дружківка та його оприлюднення).

 

3. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

3.1. Розробники регуляторних актів (далі - розробники) на запит, що готує відповідальна особа, надають міському голові інформацію для розробки плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів – рішень Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, розпоряджень міського голови в межах повноважень на наступний рік за наступною формою (додаток).

Інформація спрямовується відповідальній особі, для узагальнення та підготовки плану діяльності Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік, в межах повноважень.

3.2. Відповідальна особа готує у термін для затвердження до 15 грудня проекти розпоряджень міського голови про затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік. Надалі затверджені плани діяльності в електронному вигляді надає до відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у 10-ти денний термін з дня затвердження.

3.3. Якщо виникла необхідність у підготовці регуляторного акту, проект якого не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник до початку розробки проекту письмово повідомляє міського голову щодо підстав, які виникли та призвели до необхідності розробки даного проекту, з проханням внести зміни до планів, та надає інформацію відповідно до п. 3.1. цього Порядку.

Інформація спрямовується відповідальній особі для підготовки проекту розпорядження міського голови про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту, але  не  пізніше  дня  оприлюднення  цього проекту.

Відповідальна особа готує проект розпорядження міського голови щодо внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік, та після затвердження, надає в електронному вигляді до відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю для його оприлюднення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у 10-ти денний термін з дня затвердження.

           

4. Підготовка та прийняття регуляторних актів

.

4.1. Органи або підрозділи, яких визначено розробниками регуляторних актів згідно з затвердженим планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, у зазначені терміни здійснюють розробку проектів регуляторних актів.

4.2. До кожного проекту регуляторного акта до його оприлюднення, розробником готується аналіз його регуляторного впливу, у порядку, передбаченому Законом та Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, (зі змінами). Складовою частиною проведення аналізу впливу регуляторного акта є проведення тесту малого підприємництва (М-Тесту), що передбачає консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

-        визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

-        обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

-        обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;

-        визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та міської ради внаслідок дії регуляторного акта;

-        визначити цілі державного регулювання;

-        визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

-        аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

-        описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

-        обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

-        оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

-        оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

-        визначити показники результативності регуляторного акта;

-        визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Обов'язковими показниками результативності регуляторного акта є:

-         розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

-         кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-         розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-         рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Якщо проект регуляторного акту одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.

4.3.  Розробник надає відповідальній особі в письмовому та електронному вигляді для погодження проект регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу (підписаний оригінал) та текст повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту. В разі відсутності зауважень відповідальна особа приймає від розробника ці документи та надає до відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. Одночасно розробник надаєдо газети «Дружковский рабочий»повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. Проект регуляторного  акта  разом  із  відповідним  аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта

4.4.  Після опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту в газеті «Дружковский рабочий» розробник надає відповідальній особі копію газети «Дружковский рабочий» з розміщеним повідомленням.

4.5. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

-             стислий виклад змісту проекту;

-             поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту, приймальної виконавчого комітету Дружківської міської ради, відповідальної постійної комісії Дружківської міської ради та інших органів, до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

-             інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного актата відповідного аналізу регуляторного  впливу (назву сторінки на офіційному веб-сайтіі Дружківської міської ради в мережі Інтернет, де оприлюднено проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу);

-              інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

-              інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

4.6. Строк, протягом  якого  від  фізичних  та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються  зауваження  та  пропозиції,  встановлюється розробником  проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня  оприлюднення  проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Усі зауваження  і  пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають  обов'язковому розгляду розробником цього проекту. 

За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта. Проведення громадських слухань проектів регуляторних актів здійснюється на загальних заставах згідно з Порядком проведення громадських слухань, затверджених Дружківською міською радою.

4.7. Після отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо оприлюднених проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу і їх врахуванню повністю або частково або мотивованої відмови, але не раніше закінчення строку, визначеного у повідомленні, розробник подає на розгляд відповідальної постійної комісії проект регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу, копію газети «Дружковский рабочий» з повідомленням про оприлюднення проекту регуляторного акту, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, що були отримані протягом визначено терміну їх прийняття, та інформацію про їх врахування або мотивовану відмову. Відповідальна постійна комісія встановлює відповідність проекту регуляторного акту і аналізу його регуляторного впливу вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і надає експертний висновок. В разі врахування зауважень та пропозицій, що надійшли, розробник вносить зміни до проекту регуляторного акту. Якщо зауваження та пропозиції, що враховані, суттєві та передбачають зміни в правовому регулюванні господарських відносин, а також адміністративних  відносин  між  регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, або можуть призвести до таких змін, щодо такого проекту регуляторного акту розпочинається повторна процедура обговорення (п. 4.3. даного Порядку і далі згідно з Порядком).

4.8. Висновок надається відповідальній особі, яка долучає його до пакету документів стосовно даного проекту регуляторного акту, який розроблено Дружківською міською радою, та, з метою виконання вимог ст. 34 Закону, спрямовує ці документи до уповноваженого органу для надання пропозицій щодо його удосконалення. Уповноважений орган  на підставі експертного висновку відповідальної постійної комісії щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу надає пропозиції щодо удосконалення проекту регуляторного акту (або відмовляє в їх наданні).

4.9. Після отримання відповіді від уповноваженого органу, проект регуляторного акту, аналіз його регуляторного впливу, пропозиції уповноваженого органу або відмова в їх наданні, вдруге надаються відповідальній постійній комісії для вивчення та складання експертного висновку щодо їх врахування (не врахування).

4.10. Після чого проект регуляторного акту погоджується вдруге (як проект нормативно-правового акта) і разом з аналізом його регуляторного впливу, копією газети «Дружковский рабочий» з повідомленням про оприлюднення проекту регуляторного акту і експертними висновками відповідальної комісії надається на розгляд Дружківської міської ради, виконавчого комітету або міського голови, в межах їх повноважень, для прийняття або затвердження.

4.11. Відповідальна особа готує лист за підписом міського голови або заступника міського голови для опублікування регуляторного акту протягом десяти днів після його прийняття або затвердження у газеті «Дружковский рабочий».

 

5. Відстеження результативності регуляторних актів

5.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються
базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

5.2.  Відстеження результативності кожного регуляторного акту (базове, повторне,
періодичні) здійснюється відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами) у строк, визначений при його розробці, наступним шляхом:

- відповідальна особа готує до розробника запит щодо кількісних та якісних показників результативності, яких визначено при розробці проекту регуляторного акту для оцінки результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей та інших показників, необхідних для проведення відстеження, та разом з розробником  здійснює відстеження результативності регуляторного акту;

-   на підставі аналітичної роботи, за участі розробника, відповідальна особа складає звіт про відстеження результативності регуляторного акту.

5.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта повинен містити:

- вид та назву регуляторного акта, результативність якого відстежується, дату його прийняття та номер;

- назву виконавців заходів з відстеження;

- цілі прийняття акту;

- строк виконання заходів з відстеження;

- тип відстеження (базове, повторне, періодичне);

- методи одержання результатів відстеження;

- дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

- кількісні та якісні значення показників результативності акту;

- оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

5.4. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта
здійснюється у термін не більший, ніж 45 робочих днів.

5.5.  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується міським головою (керівником регуляторного органу).

5.6. Відповідальна особа надає до відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю звіт про відстеження результативності регуляторного акту в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради протягом 10 днів після підписання.

 

6. Перегляд прийнятих регуляторних актів

 

6.1. Перегляд регуляторного акта здійснюється:

-          на підставі  аналізу  звіту  про відстеження результативності цього регуляторного акта;

-          за ініціативою регуляторного органу, який його прийняв або затвердив (Дружківська міська  рада, виконавчий комітет Дружківської міської ради, міський голова в межах повноважень);    

-          в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

У разі наявності підстав Дружківська міська рада, виконавчий комітет Дружківської міської ради, міський голова в межах повноважень можуть приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, який ним прийнято або затверджено, про скасування чи  про  необхідність  залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

 

7. Звітність про здійснення регуляторної політики

7.1. Дружківська міська рада, на виконання ст. 38 Закону, заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики у місті Дружківка виконавчими органами Дружківської міської ради.

 

7.2. Відповідальна постійна комісія готує і попередньо  розглядає  питання  щодо   звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики у місті Дружківка в частині, що віднесена Законом до компетенції постійних комісій рад. Звіт підписується міським головою і заслуховується Дружківською міською радою.

7.3. Відповідальна особа з метою оприлюднення звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики у місті Дружківка готує лист за підписом міського голови або заступника міського голови до газети «Дружковский рабочий» для опублікування.

8. Прикінцеві положення

 

8.1. Громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при Дружківській міській раді і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право:

- подавати до регуляторних органів пропозиції щодо підготовки проектів регуляторних актів, а також щодо їх перегляду;

- у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

- бути залученими до підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу до проектів, експертних висновків, відстежень результативності регуляторних актів;

- одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

8.2. Посадові особи Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, структурних підрозділів Дружківської міської ради, винні в порушенні вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок підготовки та прийняття  регуляторних актів у Дружківській міській раді підготовлений відділом економічного  аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

Начальник відділу економічного аналізу,

прогнозування та соціального розвитку

виконавчого комітету Дружківської міської ради                                      М.С.Коротун

Секретар міської ради                                                                                     І.О.Бучук


Додаток до Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів у Дружківській міській раді,

затвердженого рішенням

Дружківської міської ради

_____________ №  _________

 

Форма для надання інформація для розробки плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів Дружківської міської ради,

виконавчого комітету Дружківської міської ради, міського голови

 

Вид проекту

Назва

проекту

Ціль

прийняття

Строк підготовки проекту

Орган, або підрозділ відповідальний за розробку

регуляторного акта

Рішення Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради або розпорядження міського голови)   Перелічити цілі (бажано в порядку пріоритетності) Зазначити місяць та рік  

Форму для надання інформація для розробки плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, міського голови підготовлено відділом економічного  аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

Начальник відділу економічного аналізу,

прогнозування та соціального розвитку

виконавчого комітету Дружківської міської ради                                      М.С.Коротун