Документ № 03 від 04.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.01.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

04.01.2018 м. Дружківка №03
 
Про затвердження Положення про колегію при відділі освіти Дружківської міської ради

     З метою покращення взаємодії відділу освіти з іншими структурними підрозділами Дружківської міської ради, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів освітньої діяльності навчальних закладів міста, фізкультурно-оздоровчої роботи та молодіжної політики, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 року №1308 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації», Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, із змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Дружківської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 02.11.2016 № 7/16-9, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про колегію при відділі освіти Дружківської міської ради (далі - Колегія) (додаток).

2. Начальнику відділу освіти Дружківської міської ради Лазебник С.О. забезпечити роботу Колегії відповідно до затвердженого Положення про Колегію.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 25.03.2011 № 65 «Про затвердження Положення про колегію з питань освіти при відділі освіти Дружківської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.

 

 

Міський голова                                                                                              В.С. Гнатенко

 


 

                                                                                                                         Д                                                                                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                                                                                                                            розпорядження міського голови

                                                                                                                                                                                                            04.01.2018 № 03

 

 

                                                                                                      Положення

                                                                   про колегію при відділі освіти Дружківської міської ради

1. Загальні  положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії при відділі освіти Дружківської міської ради (далі - Колегія).

1.2. Колегіяє постійно діючим колегіальним та консультативно-дорадчим органом, який утворюється відповідно до Положення про відділ освіти Дружківської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 02.11.2016  № 7/16-9 «Про затвердження Положення про відділ освіти Дружківської міської ради у новій редакції», з метою підготовки рекомендацій щодо виконання відділом освіти (далі – відділ освіти) своїх завдань, узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Дружківської  міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Колегія утворюється міським головою.

2. Функції  колегії

2.1. Колегія при відділі освіти:

2.1.1. аналізує, обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти;

2.1.2. розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства про освіту, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів та внесення відповідних пропозицій до департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки;

- удосконалення управління системою освіти міста;

- забезпечення взаємодії відділу освіти з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, громадськими організаціями і об’єднаннями під час виконання покладених на них завдань;

- реалізації державної політики у галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності  та інтелектуальної власності на території  міста;

2.1.3. обговорює перспективи і програми розвитку галузі, інші міські програми наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності з урахуванням національно-культурних та соціально-економічних особливостей Дружківки, визначає шляхи їх реалізації;

2.1.4. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

2.1.5. розглядає пріоритетні питання управління дошкільною, загальною середньою, позашкільною освітою, шляхи розв’язання найважливіших проблем їх функціонування і розвитку (в межах компетенції);

2.1.6. розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, закладів освіти, що належать до сфери його управління;

2.1.7. аналізує стан роботи відділу освіти, закладів освіти, що належать до сфери його управління, з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

2.1.8. розглядає результати роботи відділу освіти, закладів освіти, що належать до сфери його управління (в межах компетенції);

2.1.9. аналізує стан дотримання законодавства та виконавчої дисципліни в галузі освіти на території міста;

2.1.10. схвалює план роботи відділу освіти;

2.1.11. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти та навчальні заклади, які йому підпорядковуються.

3. Склад  колегії

3.1. До складу Колегії входять начальник відділу освіти, спеціалісти відділу освіти, завідувач методичного кабінету з питань освіти, керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, голова міського комітету профспілки працівників освіти і науки України.

До складу Колегії можуть входити заступники міського голови, керівники та представники інших структурних підрозділів міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій міста, а також педагоги і висококваліфіковані спеціалісти (за згодою), тощо.

3.2.Кількісний та персональний склад Колегії затверджується розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу освіти Дружківської міської ради.

Зміни до персонального складу вносяться розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу освіти Дружківської міської ради.

3.3 На засіданнях Колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів міської ради, представники виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів міста, інших організацій за згодою більшості від присутнього складу Колегії.

4. Організація  роботи  колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться щоквартально, позапланові – у разі потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання Колегії.

4.2.Робота Колегії здійснюється відповідно до плану роботи відділу освіти та затвердженого її головою плану засідань на відповідний рік, в якому зазначаються питання, що необхідно вивчити та розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

4.3. Затверджений план засідань Колегії розсилається членам Колегії, керівникам навчальних закладів не пізніше, ніж за тиждень до початку року.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.

4.6.Організацію підготовки засідань Колегії здійснює її секретар.

4.7. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше, ніж за десять днів до засідання, подає його голові Колегії для погодження.

4.8. На розгляд Колегії подаються:

- проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- довідки з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

- проект рішення Колегії;

- список членів Колегії;

- список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

- проект наказу начальника відділу освіти;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного, у разі необхідності.

4.9. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – у день проведення засідання.

4.10. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали секретарю Колегії не пізніше, ніж за п’ять днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

5. Порядок  проведення  засідань  Колегії

5.1. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника відділу освіти Дружківської міської ради.

5.2. Засідання Колегії  проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше,  ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

5.6. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. У разі однакової кількості голосів «за»  і  «проти»  приймається рішення, за яке голосував головуючий на засіданні.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9.Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10.Рішення з урахуванням зауважень і доповнень, завізовані членами Колегії на зворотному боці першого примірника, подаються секретарю.

5.11. Після засідання секретар Колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

5.12. Рішення Колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу начальника відділу освіти Дружківської міської ради, що видається у тижневий термін після дати проведення засідання.

Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії, що веде протокол.

5.14. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, структурних підрозділів відділу освіти, керівників закладів освіти міста в частині, що їх стосується.

5.15.Протоколювання (технічний запис) засідань Колегії забезпечує секретар Колегії.

5.16.Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

6. Контроль  за  виконанням  рішень  Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюють начальник відділу освіти Дружківської міської ради або окремий працівник, визначений начальником Дружківського відділу освіти.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Керуючий  справами  виконкому                                                                            І.В. Курило

Положення про колегію при відділі освіти Дружківської міської ради підготовлено відділом освіти Дружківської міської ради

Начальник  відділу  освіти Дружківської  міської  ради                                    С.А. Лазебник