Документ № 06  від 06.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.01.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

06.01.2018 м. Дружківка №06
 
Про затвердження Положення про експертну комісію архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

        З метою всебічного та своєчасного розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій та інших, відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,  затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», Типового  положення  про  експертну  комісію  архівного  відділу  районної,  районної  у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 № 1226/5, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.  Затвердити Положення про експертну комісію архівного відділу виконавчого комітету  Дружківської  міської  ради  (додаток ).

2.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Курило І.В. 

 

Міський голова                                                                        В.С. Гнатенко     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              розпорядження міського голови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04.01.201806

 

 ПОЛОЖЕННЯ   
про експертну комісію архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради

1. Експертна комісія архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради (далі - ЕК) утворюється відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, розпорядженням міського голови за пропозицією архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради (далі – архівний відділ),  з метою розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово- закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек (далі - комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) державного архіву Донецької області.

2.  ЕК є постійно діючим органом архівного відділу.

3. У своїй діяльності ЕК керується  Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, рішеннями Дружківської міської ради,  її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими  актами.

4. До складу ЕК архівного відділу, який затверджується розпорядженням міського голови, входять фахівці з архівної справи, працівники місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Дружківської міської ради.

     Головою ЕК призначається керуючий справами виконкому, а секретарем –  начальник архівного відділу.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі - юридичні особи) і окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її зберігання.

     ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова комісії і звітує перед ним про проведену роботу.

6. Завданнями ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу виконавчого комітету.

7.  ЕК архівного відділу приймає рішення про:

1) схвалення і подання до ЕПК державного архіву проектів таких документів:

- списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі - НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

- описів справ постійного зберігання, внесені до НАФ, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НВФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

- актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

- анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

2) схвалення:

- описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

- інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

8. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, має право:

- контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

- вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

- одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

- заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ, про причини втрати документів;

- запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

- визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК державного архіву Донецької області;

- надавати інформації міському голові з питань, що входять до компетенції ЕК.

9. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою комісії.

10. Рішення ЕК є обов'язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування міського архіву.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                        І.В. Курило

Положення про експертну комісію архівного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради підготовлено архівним відділом виконавчого комітету Дружківської міської ради

Начальник архівного відділу                                                               Н.Г. Харченко