Документ № 12 від 12.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

12.01.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12.01.2018 м. Дружківка №12
 
Про затвердження облікової політики та організації бухгалтерського обліку у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради на 2018 рік

 

         Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999  № 996-XIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011  № 59,  Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БО), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі,  який  введено  в дію  наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, керуючись ст. 42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити облікову політику та організацію бухгалтерського обліку у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради на 2018 рік (додаток).

2. Головному бухгалтеру Локочинській В.Є. дотримуватись вимог облікової політики та організації бухгалтерського обліку у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради.

3. Координацію роботи щодо виконання данного розпорядження покласти на головного бухгалтера Локочинську В.Є.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

 

 Міський голова                                                                В.С. Гнатенко


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               розпорядження міського голови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.01.2018 № 12

 

                                         Облікова політика та організація бухгалтерського обліку у                                              Виконавчому комітеті Дружківської міської ради на 2018 рік

                 1. Облікова політика у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради:

1.1. Форма ведення  бухгалтерського обліку  є меморіально-ордерна з використанням програмного комплексу (окремих програм)  для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах, затверджених наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та   порядку їх складання» від 08.09.2017   № 755.

1.2. Оформлення та подання первинних документів здійснюється відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерськоМУ обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995  № 88 в строки, які визначені Графіком документообігу (додаток 1). Строки опрацювання, контролю та здачі документів, які визначені в Графіку документообігу, є обов’язковими для всіх посадових осіб установи.

1.3. До складу основних засобів відносяться матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) становить 6000,00 (шість тисяч) грн. та більше без урахування податку на додану вартість.

1.4. Документальне оформлення прийняття, переміщення, вибуття основних засобів здійснюється за типовими формами, які визначені наказом Міністерства фінансів України від 13.08.2016  № 818.

1.5. Нарахування амортизації  на основні засоби проводиться за прямолінійним методом на систематичній основі шляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально) діленням річної суми амортизації на  чотири. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймаються Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)БО та в додатку 1 до Методичних рекомендацій, щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

1.6. Списання основних засобів здійснюється відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007  № 1314, рішення Дружківської міської ради від 26.08.2015 № 6/59-13,  тобто для об’єктів вартістю:

— менше 10000 грн. —  здійснюється на підставі акту на списання, затвердженого  керівником Виконавчого комітету Дружківської міської ради;

— 10000 грн. і більше — за дозволом   Дружківської міської ради.

Списання основних засобів, на які не нараховано 100%-й знос, незалежно від їхньої вартості здійснюється за дозвілом   Дружківської міської ради.

1.7. В якості визначення одиниці обліку запасів використовуються їх найменування.

1.8. Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху запасів та їхнього аналітичного обліку використовуються типові форми, затверджені наказом Держказначейства України від 18.12.2000  № 130.

1.9. Оцінка запасів при їх вибутті проводиться за методом ФІФО з припущенням, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до установи.

1.10. Списання пального здійснюється на підставі подорожних листів (додаток 2) за фактичною витратою, але не більше встановлених норм витрат, які передбачені для автомобільної техніки.

                2. Бухгалтерський облік у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради вести з дотриманням таких положень:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерією Виконавчого комітету Дружківської міської ради. Порядок роботи бухгалтерії визначається  на підставі Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 та Посадовими інструкціями головного бухгалтера та головного спеціаліста з бухгалтерського обліку.

2.2. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факт здійснення операції та мають бути складені під час її здійснення.

2.3. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати повну назву, період реєстрації господарських операцій, посаду, прізвища та підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

2.4.  Господарські операції  відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, у якому їх здійснено.

2.5. Відображення здійснених господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013  № 1203.

2.6. У робочому плані рахунків  для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків передбачаються субрахунки другого рівня залежно від джерел надходжень:

- за загальним фондом, доповнивши цифрою 1;

- за спеціальним фондом, доповнивши цифрою 2.

2.7. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження, руху та вибуття основних засобів та запасів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами,   затвердженої    наказом     Міністерства   фінансів   України від 29.12.2015

№ 1219.

2.8. Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби», обліковуються як основні засоби до їх вибуття (списання) з обліку Виконавчого комітету Дружківської міської ради.

2.9. Облік грошових документів у національній валюті (коштів, що містяться в оплачених талонах на пальне, путівках у санаторії та бланках суворої звітності) здійснюється з використанням типових форм первинного обліку бланків суворої звітності, затверджених наказом Міністерства статистики України від 11.03.1996 № 67. Грошові документи повинні зберігатись у сейфі.

2.10. Інвентаризація матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу здійснюється з дотриманням вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014  № 879.

2.11. Меморіальний ордер № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку» використовується для обліку: надходжень необоротних активів, отриманих від сторонніх організацій, за договором оренди; матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання (у т.ч. особисті речі працівників); суми списаної дебіторської заборгованості; вартості матеріальних цінностей (недостачі, крадіжки), винні особи, за якими не встановлені, а справи перебувають у слідчих органах; вартості бланків суворої звітності, талонів на пальне, марок поштових і путівок, отриманих безоплатно тощо.

2.12. Виплата заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Дружківської міської ради за першу половину місяця в розмірі не менш 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час проводиться 19-го числа, за другу половину місяця – 3-го числа наступного місяця. Термін здачі табеля обліку робочого часу за першу половину місяця – до 12-го числа та повний табель за місяць – до 25-го числа поточного місяця.

      Заробітна плата працівникам Виконавчого комітету Дружківської міської ради за час відрядження виплачується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України в розмірі не менше середнього заробітку. Якщо заробітна плата в місяці відрядження в розрахунку на день більше ніж середня заробітна плата, то дні відрядження оплачуються як звичайні робочі дні.

2.13. Дозволяється в разі службової необхідності, у тому числі і термінового направлення у відрядження, направляти як виняток у службові відрядження працівників без виплати авансу. Витрати на відрядження компенсуються на підставі  наданих документів: розпорядження міського голови про відрядження, звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

                    3. Ведення фінансово-господарської діяльності здійснювати з дотриманням таких організаційних питань:

3.1. Призначити постійно діючу комісію з обліку товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу. На  комісію покласти обов’язки щодо прийому-передачи матеріальних цінностей, введення в експлуатацію, проведення переоцінок, індексаціі вартості майна, списання матеріальних цінностей, простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.2. Надати право підпису бухгалтерських та фінансових документів, фінансової, податкової, статистичної звітності – керівнику та головному бухгалтеру. У разі їх тимчасової відсутності – заступнику керівника та спеціалісту з бухгалтерського обліку.

3.3. Господарські відносини з постачальниками товарів, робіт і послуг  оформлювати договорами.

3.4. Договори на закупівлю товарів, робіт і послуг укладати, ураховуючи вимоги Господарського кодексу України (далі — ГКУ), Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), Бюджетного кодексу України (далі — БКУ), Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 992-VIІІ та інших нормативно-правових актів. Вести  реєстрацію договорів, укладених із постачальниками, у книзі реєстрації договорів.

3.5. Попередню оплату в договорах на закупівлю товарів, робіт і послуг передбачати лише на підставі постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014  № 117.

3.6. Для оформлення договорів використовувати типові форми договорів, передбачені законодавством, за їх відсутністю - застосовувати довільну форму з урахуванням вимог ГКУ, ЦКУ, БКУ, Закону про закупівлі й інших нормативно-правових актів.

3.7. Виносити майно за межі будівлі Виконавчого комітету Дружківської міської ради, у т.ч. і те, що потребує ремонту чи належить працівникам дозволено на підставі доповідної записки начальників відділів за погодженням з керуючим справами виконкому.

3.8. Використовувати особисті речи  працівників дозволено на підставі договору про тимчасове використання товарно-матеріальних цінностей.

3.9. Договора про тимчасове використання товарно-матеріальних цінностей зберігаються  у бухгалтерії. Рух особистих речей працівників  відображається  на позабалансовому рахунку.

3.10. Головний бухгалтер установи в межах бюджетного законодавства є відповідальним за:

- забезпечення дотримання установлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової, бюджетної та іншої звітності;

- відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- перевірки, візування документів, що є підставою для приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункових, кредитних та фінансових зобов’язань, господарських договорів.

3.11. Видачу документів з бухгалтерського обліку в Виконавчому комітеті Дружківської міської ради здійснювати з дозволу головного бухгалтера, за межі установи – з дозволу керівника установи. 

 

Керуючий справами виконкому                                           І.В. Курило

 

Облікову політику та організацію бухгалтерського обліку у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради на 2018 рік підготовлено головним бухгалтером Виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

Головний бухгалтер                                                               В.Є. ЛокочинськаВкладення: